Sākums > Sākums > Principi

Nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds’’ misija ir

veicināt mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Mēs ticam, ka ir iespējams nest mieru:

  • tuvinot, vienojot latviešu valodā runājošus kristiešus, neatkarīgi no konfesionālās piederības vai dzīvesvietas;
  • iedrošinot sabiedrību garīgi pilnveidoties, izglītojot un skaidrojot kristietību, tās vērtības;
  • pētot kristiešu kopienas, kristīga dzīvesveida aspektus un veicinot savstarpējo komunikāciju un pilsonisko līdzdalību.

Kāds kristietībai ir sakars ar mieru?

Tēlaini izsakoties, cilvēks ir kā vīnakoka zars, kurš var nest daudz augļus, kamēr turas pie koka – Jēzus Kristus – un nav nokaltis. Dieva dāvāti augļi – svarīgas vērtības – ir miers, tāpat kā mīlestība, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība u.c. Kristietības esence ir izteikta Jēzus dotajos baušļos: mīlēt Dievu un tuvāko kā sevi pašu.

Mūsuprāt, ir nepieciešams veicināt kristīga dzīvesveida izpēti, atspoguļojot plašākā sabiedrībā centienus sekot Jēzus paraugam domās, vārdos un darbos, mīlēt un cienīt citus, meklēt mieru ar visiem un svētumu.

Par mieru Bībelē:

  • Jēzus viņam atbildēja: [..]‘’Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu ; ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jāņa evaņģēlijs 14.nodaļa 27.pants)
  • ‘’tad taisnība atnesīs mieru, taisnība dos mieru un paļāvību uz mūžiem!” (Jesajas grāmata 32: 17)
  • ‘’Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.  Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.” /Jēkaba vēstule 3.nodaļa 17.-18.pants/
  • Meklējiet mieru ar visiem un svētumu [..]” /Vēstule ebrejiem 12.nodaļa 14.pants/