Statūti

Nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” statūti

 

1. Nodibinājuma nosaukums

1.1. Nodibinājuma nosaukums ir “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” (turpmāk -Nodibinājums).*

2. Nodibinājuma mērķi, uzdevumi un raksturs

2.1. Nodibinājuma mērķi ir:

2.1.1. veicināt mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē, tuvinot, vienojot latviešu valodā runājošus kristiešus , neatkarīgi no konfesionālās piederības vai dzīvesvietas;

2.1.2. veicināt un iedrošināt sabiedrību garīgi pilnveidoties, izglītot un skaidrot kristietību, tās vērtības;

2.1.3. pētīt kristiešu kopienas, kristīga dzīvesveida aspektus un veicināt savstarpējo komunikāciju un pilsonisko līdzdalību.

2.2. Nodibinājuma uzdevumi ir:

2.2.1. iniciēt un atbalstīt aktivitātes, kas veicina kristiešu vienotību (ekumenismu), kristīgo principu un  vērtību  (garīgo, morāles, materiālās kultūras un dzīves veida) nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā, aktualizējot, pētot un popularizējot Latvijas un latviešu diasporas kristiešu viedokļus, dzīves stāstus un prakses, kā arī sekmējot kristiešu vispusīgu pilnveidošanos.

2.2.2. piesaistīt finanses nodibinājuma izveidotā medija www.tuvuma.lv uzturēšanai; pārvaldīt finanses;

2.2.3. organizēt medija www.tuvuma.lv darbību, ar kura starpniecību īstenot nodibinājuma mērķus (pētnieciskā žurnālistika, pilsoniskā žurnālistika, intervijas, video sižeti u.c.);

2.2.4. veidot sadarbību ar latviešiem ārzemēs (misionāri, latviešu draudzes u.c.);

2.2.5. veicināt medija www.tuvuma.lv ierosināto tēmu un veikto pētījumu rezultātu rezonansi sabiedrībā (medija izplatīšana; mārketings, PR; komunikācija ar sadarbības partneriem; starpkonfesionālu pasākumu organizēšana u.c.).

2.3.Nodibinājuma raksturs:

2.3.1. Nodibinājums ir starpkonfesionāla, neatkarīgi no draudzēm vai konfesiju organizācijām dibināta kristīga organizācija.

2.3.2. Nodibinājums ir medija www.tuvuma.lv īpašnieks.

2.3.3.Nodibinājums sekmē pētniecisko žurnālistiku jautājumos, kas būtiski kristiešiem, neatkarīgi no konfesionālās piederības.

2.3.4. Nodibinājuma uzturētais medijs www.tuvuma.lv ir redakcionāli neatkarīgs, bez piesaistes kādai noteiktai konfesijai vai draudzei.

2.3.5. Nodibinājums darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Nodibinājuma iekšējiem normatīvajiem aktiem un ētikas kodeksam.

3. Mantas nodošana nodibinājumam

3.1. Nodibinājuma dibinātājs un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.

3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

4. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība

4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

4.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.

4.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

4.4. Nodibinājums var veikt saimniecisko darbību sakarā ar statūtos noteiktajiem mērķiem un medija www.tuvuma.lv uzturēšanu, bet tā peļņa izlietota Statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Nodibinājuma dibinātāju un valdes locekļiem, izņemot Statūtos noteiktos gadījumus, kad valdes locekļi drīkst saņemt algu vai atmaksu par izdevumiem darbības gaitā.

4.5. Nodibinājums ir juridiska persona, un tas atbild par savām saistībām ar visu savu mantu.

4.6. Nodibinājums neatbild par dibinātāja saistībām.

4.7. Dibinātājs neatbild par Nodibinājuma saistībām.

4.8. Nodibinājums iegūst līdzekļus no ziedojumiem, dāvinājumiem, testamentiem, līdzekļu vākšanas akcijām, ārvalstu piesaistītā finansējuma, nereģistrējamām kustamām lietām; ienākumi no saimnieciskās darbības.

4.9. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde vai tās locekļi saskaņā ar pilnvaru apjomu, kas noteikts Statūtos.

4.10. Ziedojumi, kas saņemti noteiktam mērķim, tiek šim mērķim izmantoti. Ziedojumi tiek pieņemti no organizācijām, kuras atzīst neatkarīgu redakcionālo politiku.

5. Nodibinājuma darbības termiņš

5.1.Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā

6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.

6.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.

7. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības

7.1. Valde sastāv no 3 valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs, kurus uz 2 gadiem ieceļ Nodibinājuma dibinātājs.

7.2. Lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu pieņem dibinātājs vai, ja tas nav iespējams, personas, kuras ir ziedojušas mantu nodibinājumam pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci piemērojami šo statūtu 7.1.punktā minētie noteikumi.

7.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi, izņemot zemāk minētos lēmumus, kam ir nepieciešama dibinātāja rakstveida piekrišana vai izsniegta pilnvara:

7.4.1. uzņemties Nodibinājuma vārdā saistības vai rīkoties ar Nodibinājuma īpašumu;

7.4.2. statūtos neparedzētu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

7.4.3. darbinieku pieņemšana darbā ārpus dibinātāja apstiprinātajam štatu sarakstam un darba algām.

7.5. Valdes locekļi, pildot savus pienākumus, var saņemt atlīdzību.

7.6. Nodibinājuma dibinātājs drīkst būt valdes priekšsēdētājs.

7.7. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs, kuru ieceļ dibinātājs.

7.8. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājuma intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās un organizācijās, uzņēmumos un iestādēs. Valdes locekļi, ievērojot savas pārstāvības tiesības, savas kompetences ietvaros ir tiesīgi parakstīt pilnvaras, līgumus, Nodibinājuma iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus.

7.9. Dibinātājs ir tiesīgs pilnībā vai daļēji atcelt valdi un tās locekļus no amata. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.10. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās valdes priekšsēdētājs un viens valdes loceklis. Balsīm daloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

7.11. Valdei ir pienākums:

7.11.1. Nodibinājuma statūtos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sasaukt valdes sēdi un organizēt tās norisi, nodrošināt sēdē paredzēto jautājumu un dokumentu savlaicīgu sagatavošanu;

7.11.2. nodrošināt sapulču lēmumu izpildi;

7.11.3. izstrādāt Nodibinājuma ikgadējo budžeta un darba plānu;

7.11.4. pēc dibinātāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Nodibinājuma darbību, tostarp iepazīstināt ar valdes lēmumiem, rīkojumiem un sēžu protokoliem;

7.11.5. izskatīt dibinātāja priekšlikumus par Nodibinājuma darbību un tās uzlabošanu;

7.11.6. lemt par sadarbību ar Latvijas Republikas, citu valstu vai starptautiskām profesionālām organizācijām, valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām, un nodrošināt šīs sadarbības īstenošanu;

7.11.7. lemt par citiem Nodibinājuma darbības jautājumiem, tostarp administratīvajiem, finansiālajiem, saimnieciskajiem, operatīvajiem jautājumiem, kuri Nodibinājuma statūtos un citos ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos nav attiecināti uz dibinātāja vai revidenta kompetenci.

7.12. Valdei ir tiesības:

7.12.1. pārvaldīt Nodibinājuma mantu un rīkoties ar tā līdzekļiem;

7.12.2. lemt par Nodibinājuma norēķinu kontu atvēršanu bankā;

7.12.3. veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus;

7.12.4. pieņemt darbiniekus uz darba līguma pamata;

7.12.5. pieņemt darbiniekus brīvprātīgā darbā un atmaksāt noteiktus izdevumus, kas radušies darba izpildes gaitā;

7.12.6. sasaukt Nodibinājuma struktūrvienību sēdi;

7.12.7. saņemt izdevumu atmaksu, kuri radušies pienākumu izpildes gaitā, tās apmēru un izmaksas kārtību nosaka dibinātājs;

7.13. Valdes sēdes tiek protokolētas.

8. Revidents

8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ieceļ dibinātājs vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.1. un 7.2.punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.

8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

9. Grozījumu izdarīšana statūtos

9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 2., 4.3., 5. un 7.punktu, (kuru grozīšanai nepieciešama dibinātāju piekrišana).

10. Darbinieki, pārvalde un struktūra

10.1. Valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis pieņem darbā tādus darbiniekus, kuri atbalsta vai ciena Nodibinājuma kristīgo raksturu, ir profesionāli kompetenti.

10.2. Nodibinājumam ir šādas struktūrvienības: 1) interneta medija redakcija, kas veic izpēti un veido nodibinājumam piederošu mediju , 2) IT daļa, kas atbild par interneta medija web attīstīšanu, audiovizuālajiem risinājumiem, dizainu un tehnisku uzturēšanu, 3) pašreklāmas un sociālo tīklu daļa, kas atbild par nodibinājuma popularizēšanu sabiedrībā un komunikāciju ar medija mērķauditoriju un sadarbības partneriem, 4) pasākumu organizēšanas daļa, kas organizē pasākumus komandas saliedēšanai un izglītošanai, kā arī publiskus pasākumus fonda mērķu popularizēšanai 5) finanšu pārvaldes daļa, kas kārto grāmatvedību un lietvedību 6) finanšu piesaistes daļa, kas komunicē ar ziedotājiem). Katras no struktūrvienībām pārraudzība tiek sadalīta starp trīs valdes locekļiem. Struktūrvienību var vadīt atbildīgais valdes loceklis pats vai deleģēt vadību kādai citai personai.

10.3. Nodibinājums pieņem brīvprātīgā darbā fiziskās personas, kuras atbalsta vai ciena Nodibinājuma kristīgo raksturu.

11. Dibinātāja kompetence

11.1. Dibinātājs apstiprina statūtus, grozījumus, ieceļ valdi un revidentu, pieņem Nodibinājuma gada atskaiti un apstiprina budžetu, likvidē Nodibinājumu.

11.2. Dibinātājs drīkst būt valdes priekšsēdētājs.

12. Sadarbība

12.1. Nodibinājums savu mērķu sasniegšanai sadarbojas ar citām organizācijā, institūcijām un iestādēm, saglabājot savu kristīgas un starpkonfesionālas organizācijas identitāti. Tas nereklamē iniciatīvas, darbības, organizācijas, kas pretrunā kristīgajai mācībai.

12.2. Uz tādiem pat augstāk minētiem principiem ir organizēta sadarbība ar ārzemju organizācijām, institūcijām un privātpersonām.

12.3. Nodibinājums ar dibinātāja un valdes piekrišanu var iestāties citās atbilstošās vietējās, reģionālās un starptautiskās organizācijās.