Preambula

Nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” preambula

  • Nodibinājums „Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” iestājas par kristīgām vērtībām un principiem, kā arī par latviešu valodu kā vērtību.

  • Nodibinājums nodrošina kristīga, starpkonfesionāla medija latviešu valodā veidošanu, uzturēšanu un popularizēšanu, veicinot un uzturot saikni starp latviešu valodā runājošiem cilvēkiem visā pasaulē.

  • Mēs ticam vienam dzīvam Dievam, visa Radītājam, kas atklājas Trīsvienībā: Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā.

  • Mēs ticam Jēzum Kristum kā Trīsvienīgā Dieva vienpiedzimušajam Dēlam, ticam Viņa bezgrēcīgajai dzīvei, miršanai pie krusta mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanai no mirušajiem, uzbraukšanai debesīs un atkalatnākšanai zemes virsū Savā godībā.

  • Mēs ticam, ka Svētie Raksti jeb Bībele ir Dieva atklāsme, kas dota caur dievišķo inspirāciju Svētā Gara vadībā, attiecīgās grāmatas autoram, tās sarakstīšanas laikā.

  • Mēs ticam, ka kristīgs dzīvesveids izriet no tiekšanās sekot Jēzum Kristum kā paraugam gan savās domās, gan vārdos, gan darbos, mīlot un cienot ikvienu cilvēku; meklējot mieru ar visiem; tiecoties pēc svētuma. Mūsu vadmotīvu izsaka Bībeles panti:

„Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu neredzēs.’’ Vēstule ebrejiem 12:14

„Kur vien ir kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība Garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu.’’

/Pāvila vēstule filipiešiem, 2: 1-4)